David Janík

Bakalářská práce

Vyhodnocení kvalitativních parametrů elektrické energie pro průmyslovou budovu provozovanou v ostrovním režimu

Analysis of power quality of industrial building operated in off-grid
Anotace:
Tato práce se zabývá kvalitou elektrické energie, a to zvláště jejím měřením. Na měření jsou kladeny požadavky dle národní normy, a právě tato norma je v úvodu popsána. Dále jsou zde rozebrány intervaly měření pro správné vyhodnocení kvality elektrické energie. V této práci jsou popsány analyzátory kvality elektrické energie, na které norma klade vysoké nároky. Hodnoty pro samotné vyhodnocení vychází …více
Abstract:
This work deals with the quality of electric energy, especially by its measurement. The requirements are met for the measurement according to the national standard, and it is by this standard that the work is dealt with in the introduction. In addition, measurement intervals for proper evaluation of the power quality are analyzed here. In this work are described the analyzers of the quality of electrical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Prokop
  • Oponent: Petr Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava