Pavla Ševčíková

Bakalářská práce

Biosorpce

Biosorption
Anotace:
Cílem této práce je seznámit se s procesem biosorpce a s faktory, které ji ovlivňují. V praktické části bakalářské práce se zabývám stanovením adsorpční kinetiky štěpky ořešáku vlašského (Juglans regia). V této práci byl zkoumán chemicky neaktivovaný biosorbent a jeho schopnost sorbovat šestimocný chrom z vodného prostředí. Pro stanovení byla použita spektrofotometrická metoda. Biosorbent byl mechanicky …více
Abstract:
The aim of this work is to introduce with biosorption process and factors, which is affecting it. In the practical part of the thesis I deal with the determination of adsorption kinetics of chip walnut (Juglans regia). In this work I examined chemically non-activated biosorbent and its ability to adsorb hexavalent chromium from solutions. To determine the spectrophotometric method was used. Biosorbents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Martina Březinová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava