Theses 

Význam pracovní rehabilitace pro lidi se schizofrenií v rámci občanského sdružení Fokus Praha – Jana Kuchtiaková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Kuchtiaková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Význam pracovní rehabilitace pro lidi se schizofrenií v rámci občanského sdružení Fokus Praha

Anotace: Tato absolventská práce se zabývá tématem pracovní rehabilitace pro lidi se schizofrenií v rámci občanského sdružení Fokus Praha. Zaměření práce směřuje k cíli, který zjišťuje, jaký je význam pracovní rehabilitace pro lidi se schizofrenií. K dosažení cíle bylo potřebné prostřednictvím odborné literatury vymezit základní pojmy, jako je schizofrenie, psychosociální pohled, pracovní rehabilitace a další. Poté bylo přínosné provést výzkumné šetření v občanském sdružení Fokus Praha. Výrazná část odborníků publikující v této oblasti se shoduje se závěry, které potvrzují výsledky výzkumného šetření v této práci, že pracovní rehabilitace má pro lidi se schizofrenií smysl z mnoha praktických důvodů. Význam pracovní rehabilitace spočívá zejména ve vhodných pracovních příležitostech pro lidi se schizofrenií, které poskytují pracovní uplatnění na chráněných pracovních místech i otevřeném trhu práce. Díky přiměřené a individuální podpoře služeb Podpory práce a zaměstnávání mohou lidé se schizofrenií pracovat na místech, které berou v úvahu specifika lidí se schizofrenií. Díky „bezpečnému“ pracovnímu prostředí mohou uživatelé služeb Podpory práce a zaměstnávání rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti, kognitivní funkce a další schopnosti, důležité pro pracovní uplatnění a osobnostní rozvoj. Pracovní uplatnění přináší lidem se schizofrenií vnímání určité stability, která se projevuje také v dalších životních doménách, jako je bydlení, volný čas a sociální či rodinné vztahy. Ze zjištěných závěrů lze vyvodit, že pracovní rehabilitace naplňuje několik životních potřeb svých uživatelů. Vede k samostatnosti, přebírání kompetencí v řešení důležitých otázek a k rozvoji osobnosti, čímž přispívá k většímu sebevědomí a stabilitě psychického stavu lidí se schizofrenií.

Abstract: This graduated work called: The importance of vocational rehabilitation for people with schizophrenia in the civic association Fokus Praha, is discussing the issue of working rehabilitation for people with schizophrenia. The goal of the work is to find advantages of vocational rehabilitation for people with schizophrenia. It was necessary to work with professional literature and to perform a research survey to achieve the goals of the work. Thanks to various professional publications and to results of the research we can say that vocational rehabilitation is important for people with schizophrenia from many practical reasons. The importance of vocational rehabilitation is particularly suitable, in terms of employment opportunities, for people with schizophrenia. The employment opportunities are providing employment in sheltered work and on the open labour market. Thanks to adequate and individual support of the work and employment supported services people with schizophrenia can work in places which are taking into account the specifics of life in society of the people with schizophrenia. The users of work and employment supported services can develop their social and work skills, cognitive and other skills essential for work and personal development thanks to tolerant environment. The job is bringing some stability which is manifesting in other parts of the life, like living, social and familiar relationships, or free time. From the gained results, we can deduce that vocational rehabilitation is fulfilling several needs of life, all at once, for the people with schizophrenia and it is leading to responsibility, independence and to development of personality. This is contributing to better self-confidence and to stability of the mental condition of the people with schizophrenia.

Klíčová slova: Schizofrenie, psychosociální pohled, pracovní rehabilitace, schizophrenia, psychosocial view, vocational rehabilitation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: Mgr. Lucie Hubertová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz