Theses 

Film jako nástroj propagandy nacistické ideologie - Triumf vůle (Triumph des Willens) – Blanka MÜLLEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Česká filologie - Žurnalistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Blanka MÜLLEROVÁ

Bakalářská práce

Film jako nástroj propagandy nacistické ideologie - Triumf vůle (Triumph des Willens)

Film as an instrument of propaganda in nazism ideology - Triumph of the Will (Triumph des Willens)

Anotace: Bakalářská práce Film jako nástroj propagandy nacistické ideologie ? Triumf vůle (Triumph des Willens) se zabývá šířením zestetizované formy myšlenek nacionálního socialismu prostřednictvím díla Leni Riefenstahlové v období předválečného Německa. Pro uvedení do problematiky a porozumění významu jednotlivých prvků prezentovaných v následně analyzovaném snímku, osvětluje práce nejprve zásady ideologie zprofanované Adolfem Hitlerem a symboliku nacistického hnutí. Objasňuje principy politické a ideologické propagandy a její úlohu v Třetí říši. Vymezuje podstatu masových médií, teze o jejich moci a možném působení na příjemce. Následně charakterizuje specifika filmového média užitého k šíření nacistického učení. Pro ilustraci úrovně kinematografie ve službách totalitního režimu přibližuje práce kontrastní filmovou éru předhitlerovského období. V závěrečné části se pak věnuje samotné režisérce Riefenstahlové, jejíž díla se stala ve všeobecném povědomí ikonou nacistické filmografie. Jádro práce tvoří představení vymezených idejí, ve formě mluvené a symbolické, na pozadí jejich estetického ztvárnění. Současně jsou důležitou složkou praktického oddílu možné interpretace jednotlivých filmových obrazů z pohledu soudobého diváka znajícího historický kontext událostí.

Abstract: This thesis Film as an instrument of propaganda in nazism ideology - Triumph of the Will (Triumph des Willens) focuses on spreading of aestheticized national socialism form through the Leni Riefenstahl?s work in prewar Germany. To introduce the problems and to understand meanings of single elements presented in later analyzed film, this thesis explains fundamentals of ideology desecrated by Adolf Hitler and the symbolics of nazi movement. It describes principals of political and ideological propaganda and its role in Third Reich and defines nature of mass-media, statements about their power and possible effect on recipients. Then, the thesis characterizes specifics of film as a medium used to spread nazi ideas. For illustrate the level of cinematography in the service of totalitarian regime, my work approximates the contrasting film era of pre-hitler period. At the final part, it spotlights on director Leni Riefenstahl, whose films became well-known icon of nazi filmography. Core of the thesis is introduction of defined ideas in both spoken and symbolic form, on the background of their aesthetic presentation. Additionally, possible interpretations of film projections watched by historically literate viewers, creates important element of practical part.

Klíčová slova: Film, Hitler, ideologie, médium, moc, nacismus, propaganda, Riefenstahlová, symbol, Triumf vůle.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
  • Identifikátor: 163525

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Kresta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

MÜLLEROVÁ, Blanka. Film jako nástroj propagandy nacistické ideologie - Triumf vůle (Triumph des Willens). Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:15, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz