Ing. Michal Fedorko

Master's thesis

Podnikatelský plán - Hotel Vítěz

Bussines plan - Hotel Winner
Abstract:
Podnikání je prostor pro samostatnost a seberealizaci. Je to jedna z možností, jak se vyhnout nezaměstnanosti. Podnikatelovy cíle a způsob jejich dosažení jsou obsaženy v podnikatelském záměru - plánu. Rozhodnutí podnikatele vyžaduje důkladné zvážení a kritické posouzení vlastních osobních předpokladů, schopností a dovedností potřebných k dosažení vytýčeného a žádoucího cíle. Podnikatelský plán zahrnuje …more
Abstract:
Business is room for independence and self - fulfillment. Is it one from possibility, how bend out unemployment. Businessman purposes and way their achievement, are included in entrepreneurial intention - plan. Decision enterpriser requires thorough contemplated and critical appreciation personal personal presumptions, ability and skill needed to achievement layout and desirable purposes. Entrepreneurial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Petr Vaškovic
  • Reader: Ing. Milan Flegl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance