Bc. Renáta Pešavová

Master's thesis

Centrální katetr - subjektivní pohled pacientů a komplikace

The central catheter - subjective view of patients and complications
Abstract:
Tato diplomová práce se ve své teoretické části zabývá komplexním zpracováním a pochopením problematiky centrálních žilních katétrů. Praktická část poukazuje na subjektivní názory a pocity pacientů s katétrem zavedeným cestou vena subclavia a pacientů s katétrem zavedeným cestou vena jugularis. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, který z uvedených katétrů je pro pacienta šetrnější z hlediska …more
Abstract:
This dissertation deals with the complex processing and understanding of dilemma of central venous catheters in theoretical part. Practical part points at subjective opinions and feelings of patients with indwelling catheter via vena subclavia and patients with indwelling catheter via vena jugularis. The goal of the practical part was to find out which of the mentioned catheters is most suitable for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2010
  • Supervisor: MUDr. Josef Hájek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pešavová, Renáta. Centrální katetr - subjektivní pohled pacientů a komplikace. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií