Dominika Zemenčíková

Diplomová práce

Interpretácia modelu gravitačného poľa Zeme EIGEN-6C4 na Ostravsku

Interpretation of the EIGEN-6C4 Gravitational Field Model in the Ostrava Region
Anotace:
Predmetom diplomovej práce je rektifikácia modelu geoidu EIGEN-6C4 na Ostravsku. Konkrétne využitie „GPS-nivelácii“ pre spresnenie globálneho priebehu geoidu, získaného z modelu EIGEN-6C4. Model gravitačného poľa Zeme tvoria Stokesove parametre, parametre orientácie Zeme a i. Údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie modelu gravitačného poľa Zeme EIGEN-6C4 sa získali pomocou družicových misií GRACE a …více
Abstract:
Theme of diploma thesis is the rectification of the EIGEN-6C4 geoid model in the Ostrava region. Specifically, the use of “GPS-leveling” to specifty the global geoid course obtained from the EIGEN-6C4 model. The Earth´s gravitational field model consists of Stokes parameters, Earth orientation parameters and others. The data needed to create the EIGEN-6C4 Earth gravitational field model were obtained …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Jakub Kostelecký
  • Oponent: Pavel Černota

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava