Ivo Jirásek

Master's thesis

Hasičský záchranný sbor ČR a postavení jeho příslušníků v systému veřejné správy

The Fire and Rescue Service of the Czech Republic and the Position of Its Members in the System of Public Administration
Abstract:
Tato práce vymezuje postavení Hasičského záchranného sboru v systému veřejné správy České republiky. Věnuje se postavení Hasičského záchranného sboru jako bezpečnostního sboru, přičemž zvláštní pozornost věnuje vymezení postavení jeho příslušníků a to jak ve vztahu k jeho úkolům bezpečnostního sboru, tak jeho úkolů jako správního úřadu v rámci výkonu státní správy. Těžiště práce spočívá v úvahách de …more
Abstract:
This diploma thesis specifies a position of Fire Rescue Service (FRS) in the public administration system of the Czech Republic. It deals with the position of FRS as a safety body. It specially focuses on the position of its members in relation to tasks of the safety body and tasks within the service of public administration. The main part of the thesis discusses de lege ferenda the advantages and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2009

Thesis defence

  • Supervisor: Michail Šenovský
  • Reader: Radek Ondruš

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava