Theses 

Z generace na generaci aneb teorie sociální a kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny – Bc. Lenka Nagyová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Nagyová

Bakalářská práce

Z generace na generaci aneb teorie sociální a kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny

From the generation to the generation, or the Theory of social and cultural reproduction within one family

Anotace: Bakalářská práce „Z generace na generaci aneb teorie kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny“ nabízí vhled do problematiky teorie kulturní reprodukce v rámci rodiny, kdy dcery přebírají vzorce chování svých matek. Představuje životní příběhy tří generací žen jedné rodiny a zamýšlí se nad podobností či rozdílností jejich životních příběhů z hlediska výchovy v rodině a zejména jejich přístupu k životu samotnému. Sleduje ženskou linii této rodiny. Teoretická část shrnuje obecnou problematiku rodiny, jakožto základního článku lidské společnosti. Věnuje se zejména rolím jednotlivých členů rodiny, výchovným stylům a v neposlední řadě i komplikacím, které jsou s partnerstvím, rodičovstvím a výchovou úzce propojeny. V závěru zmiňuje východiska teorie sociální a kulturní reprodukce. Praktická část potom představuje výzkumnou metodu IPA (interpretativní fenomenologickou analýzu), pomocí níž byl výzkum proveden. Popisuje jednotlivé kroky a fáze výzkumu, vysvětluje myšlenkový postup badatelky. Zaměřuje se zejména na výchovu v konkrétní rodině pohledem tří generací žen a její přínos pro praxi sociálního pedagoga. Závěr práce tvoří shrnutí poznatků, snaha o vhled do zkoumané situace a porovnání podobností jednotlivých příběhů mezi sebou.

Abstract: This theses „From the generation to the generation, ort he theory of cultural reproduction within one family“ gives insight into issue of social and cultural reproduction, when daughters take over the behavioural patterns of their mothers. It introduces the life stories of women of three generations of one family and contemplates the similarities and differences of their life stories in terms of education in the family Theoretical part summarizes the general issues of family as the base of human society. It especially pursues the roles of each family member, the styles of education and also complications connected to partnership, parenthood and education. In conclusion mentions Theory of social and cultural reproduction. Practical part is the desk research, done by IPA method (interpretative phenomenological analysis). It describes the steps and phases of research and explains the thought process of the researcher. . It focuses mainly on education in view of a particular family of three generations of women and their contribution to the practice of social educator. The conclusion of the theses constitutes the summary of the researcher´s findings and hers attempt of the insight into the examined situation and comparison of similarities between the life stories of these three women.

Klíčová slova: Rodina, výchova, teorie sociální a kulturní reprodukce, partnerské vztahy, rodičovství, vliv prostředí, krizové okamžiky, kvalitativní výzkum, IPA (interpretativní fenomenologická analýza)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 03:01, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz