Theses 

Séria spravodajských textov o štátnych intervenciách v poľnohospodárstve pre denník SME – Bc. Annamária Ondrejková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Annamária Ondrejková

Bachelor's thesis

Séria spravodajských textov o štátnych intervenciách v poľnohospodárstve pre denník SME

A series of reports about the government interventions in agriculture for daily SME

Abstract: The bachelor thesis on topic A series of reports about the government interventions in agriculture for daily SME introduces five reports evaluating particular situations related to state interventions in the agricultural sector. The author aims to inform Slovak public about two mechanisms of interventions – direct payments for farmers and milk quotas. In the theoretical part, the author´s attention is focused on the characteristic of report genre. The author illustrates basic principles of government interventions in agriculture and defines the most essential features of European Union´s Common Agricultural Policy. In the part of target medium, the author defines the main characteristic of target medium according to available information and through semi-structured interviews with members of pressroom is this characteristic elaborated. Furthermore, the author focuses on anchoring the report genre in the pressroom of daily SME, the theme preferences of economic department in daily SME, a method of journalism and the trait of daily SME from the point of target group and a position in the market. The creative part of the thesis consists of five reports related to government interventions in the agricultural sector. Each report is accompanied by a critical reflection in pursuance of knowledge gained in the theoretical part of thesis and in the part of target medium.

Abstract: Bakalárska práca Séria spravodajských textov o štátnych intervenciách v poľnohospodárstve pre denník SME predkladá súbor spravodajských textov koncipovaných pre slovenský denník SME. Práca obsahuje súbor piatich spravodajských textov so žánrovým zaradením správa na tému štátne intervencie v poľnohospodárstve. Výsledné správy svojim obsahom približujú konkrétne situácie, ktoré súvisia so zásahom štátu do poľnohospodárskeho sektoru v súčasnosti. Autorka sa usiluje informovať slovenskú verejnosť najmä o dvoch intervenčných mechanizmoch, a to o priamych platbách pre poľnohospodárov a o kvótach na mlieko. V teoretickej časti sa autorkina pozornosť zameriava na charakteristiku spravodajského žánru správa. Autorka tiež objasňuje základné princípy štátnych intervencií v poľnohospodárstve a charakterizuje najpodstatnejšie rysy Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. V časti o cieľovom médiu definuje podľa dostupných informácií hlavnú charakteristiku cieľového média a prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov s členmi redakcie túto charakteristiku rozširuje. V tejto časti sa autorka venuje aj ukotveniu žánru správa v redakcii denníka SME, tematickým preferenciám ekonomického oddelenia denníka SME, metóde novinárskej práci a charakteristike denníka SME z hľadiska cieľovej skupiny a postavenia na trhu. Tvorivá časť práce sa skladá z piatich správ, ktoré sa tematicky dotýkajú štátnych intervencií v poľnohospodárskom sektore. Každá správa je kriticky reflektovaná na základe poznatkov zhromaždených v teoretickej časti práce a v časti o cieľovom médiu.

Keywords: Žurnalistika, tvorivá bakalárska práca, žáner, správa, spravodajstvo, poľnohospodárstvo, intervencie, priame platby, mliečne kvóty, denník SME, Slovensko, Európska únia, pološtrukturovaný rozhovor, kritická reflexia Journalism, creative bachelor´s thesis, genre, report, news reports, agriculture, intervention, direct payments, milk quotas, daily SME, Slovakia, European Union, semi-structured interview, critical reflection

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 16:09, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz