Theses 

Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant – Bc. Tereza Vojáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tereza Vojáčková

Diplomová práce

Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant

Building the Gastronomic Brand: FitFoodie Restaurant

Anotace: Teoretická část vysvětluje pojmy a souvislosti tří hlavních oblastí zájmu diplomové práce firemní identity, marketingových komunikací a marketingového výzkumu. Část o fi-remní identitě se věnuje její definici, významu a jednotlivým složkám firemnímu desig-nu, firemní komunikaci, firemní kultuře a produktu. Práce blíže specifikuje klíčové odliš-nosti budování značky v odvětví gastronomie. Podkapitola o marketingových komunika-cích stručně představí nástroje komunikačního mixu, proces komunikace, podrobněji se zabývá nástroji word-of-mouth, reklamou, sociálními sítěmi, event marketingem a public relations. Poslední částí teoretického základu představují pojmy marketingového výzku-mu dotazníkové šetření a SWOT analýza. Praktická část je nejobsáhlejším a nejvíce podrobným oddílem diplomové práce. Popisuje vznik značky FitFoodie Restaurant, nastavenou firemní identitu a její vliv na image v rámci lokálního trhu. Věnuje se dále jednotlivým nástrojům komunikačního mixu, které slouží k budování brandu. Za pomocí dotazníkových šetřeních a rešerše trhu analyzuje potenciál "fit foodu" v gastronomii a hodnotí současné vnímání značky po prvním roce jejího zavedení. Realizovaná zkoumání dala podněty k rozpracovanému projektu FitFo-odie Lounge, který by měl být realizován v létě 2017.

Abstract: The theoretical part explains terms and context of three main areas of interest - corporate identity, marketing communications and marketing research. The section dedicated to corporate identity is about the definition, importance and individual components - corpo-rate design, corporate communications, corporate culture and product. The thesis specifies specifics in brand building in the restaurant services. Subchapter of marketing communi-cations briefly introduces tools of communication mix, communication process, detailing describes word-of-mouth, advertising, social networks, event marketing and public relati-ons. The last part of the theoretical basis deals with marketing research - survey and SWOT analysis. The practical part is the most comprehensive and most detailed section of the thesis. Describes the development of FitFoodie Restaurant brand, employed corporate identity and its influence on the image within the local market. It is also about the individual in-struments of communication mix, which is used for the brand building. With the help of surveys and market research is the potential of "fit-food" in gastronomy analyzed. Thesis evaluates current perception of FitFoodie Restaurant brand in one year of its introduction on local market. Realized investigation gave ideas for a new project FitFoodie Lounge. It´s goint to be realized in the summer of 2017.

Klíčová slova: firemní identita, firemní design, firemní komunikace, firemní kultura, firemní produkt, osobnost firmy, image, brand building, značka, love brand, mise, vize a poslání, design manuál, logotyp, ochranná známka, symbol, marketingové komunikace, komunikační mix, word-of-mouth, sociální sítě, event marketing, dotazník, SWOT analýza, gastrono-mie, fit food.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47475 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Vojáčková, Tereza. Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant . Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz