Theses 

Veřejné instituce jako subjekty povinné poskytovat informace – Bc. Radek Rabušic

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Rabušic

Bakalářská práce

Veřejné instituce jako subjekty povinné poskytovat informace

Public Institutions as Bodies Obliged to Provide Information

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá vymezením pojmu veřejná instituce ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V úvodu práce pojednává o historickém kontextu práva na informace. Práce dále uvádí do problematiky poskytování informací ze strany veřejných institucí jako povinných subjektů dle současné právní úpravy. Cílem práce je posoudit právní úpravu ve smyslu poskytování informací subjekty založenými na základě soukromého práva, jimiž jsou obchodní společnosti, do nichž vstupuje územní samosprávný celek. Na základě provedení analýzy stávající judikatury na tomto úseku jsou v práci navrženy možné způsoby nápravy právní normy vymezující obchodní společnosti s účastí územních samosprávných celků jako veřejné instituce.

Abstract: The BA thesis focuses on the delimitation of the term public institution in the sense of Act No. 106/1999 Coll., on free access to information. The introduction presents the historical context of the right to information. The thesis further discusses the provision of information by public institutions as legally obliged subjects in line with the current legal regulation. The goal of the thesis is to assess the legal regulation in the sense of provision of information by subjects established on the basis of private law. Such subjects are business companies affected by municipal authorities. Based on an analysis of the currect judicature, the thesis proposes possible ways of rectification of the legal norm delimitating business companies with the participation of municipal authorities as public institutions.

Klíčová slova: právo na informace, žadatel, povinný subjekt, veřejné instituce, veřejný účel, right to information, applicant, obliged subjects, public institutions, public purpose

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz