Bc. Katarína Beňová

Bakalářská práce

Autorskoprávní ochrana software

Copyright protection of software
Abstract:
In this thesis I focus on copyright protection of software and its components. The work is divided into two parts, the first part is focused on defining basic terminology, current legislation, the question of authorship, co-authors of software or software as a work. In the second part I try to demonstrate the problem in practice using two judgments of the Court of Justice of the European Union and …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zameriavam na autorskoprávnu ochranu softwaru a jeho prvkov. Práca je rozdelená na dve časti, v prvej časti sa venujem vymedzeniu základnej terminológie, platným právnym predpisom, otázke autorstva, spoluau-torstva alebo softwaru ako dielo. V druhej časti sa pokúšam na judikatúre Súdne-ho dvora Európskej únie demonštrovať problémy z praxe a v závere zhrniem sku-točnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky