David Chodúr

Diplomová práce

Aplikace hybridního evolučního algoritmu pro kombinatorické optimalizační problémy s omezeními

Application of Hybrid Evolutionary Aalgorithms for Constraint Based Combinatorial Optimization Problem
Anotace:
Cílem této práce je hybridizace evolu ních algoritm . Pro ú ely této práce byly zvoleny t i, jenû jsou v praxi hojn vyuûívány. Konkrétn se tedy jedná o Di erential Evolution, Artificial Bee Colony a Harmony search. K hybridizaci bylo pouûito Iterované lokální prohledávání s adaptivní pertrubací a Iterovan ̋ greedy akgoritmus s tabu-rekonstruk ní strategii. eöen ̋ kombinatorick ̋ problém je blocking …více
Abstract:
The goal of this thesis is hybridization of evolutioanary algorythms. For the purpose of this thesis there have been chosen three algorythms that are widdely used in practice. For their hy- bridization there have been used two local search algorithms Tabu-mechanism improved iterated greedy and Enhanced self adaptive iterated local search with pertrubation . The solved com- binatorial problem was flowshop …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2016
  • Vedoucí: Ivan Zelinka
  • Oponent: Lenka Skanderová, Lenka Skanderová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma