Martin Macek

Master's thesis

Hodnocení finanční výkonnosti stavebního průmyslu v ČR

Financial Performance Assessment of the Construction Industry in the Czech Republic
Abstract:
Cílem diplomové práce je hodnocení finanční výkonnosti stavebního průmyslu za období 2004 až 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První zmíněná část je věnována teoretickému vymezení metodologie finanční výkonnosti a základním metodám finanční analýzy, včetně poměrových ukazatelů. Dále kapitola zahrnuje popis ekonomické přidané hodnoty, pyramidové rozklady vybraných ukazatelů …more
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the financial performance of the construction industry for the period 2004 to 2012. Thesis is divided into theoretical and practical parts. First part is devoted to the theoretical definition of the methodology of financial performance and basic methods of financial analysis, including ratios indicators. In addition, the chapter includes a description of the economic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Dagmar Richtarová
  • Reader: Jana Bajgarová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance