Theses 

Role sportovního týmu v týmových sportovních hrách na proces socializace – Mgr. Lukáš Gregor

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Rigorózní řízení / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu

Mgr. Lukáš Gregor

Rigorózní práce

Role sportovního týmu v týmových sportovních hrách na proces socializace

The role of a sports team in team sports games on the socialization process

Anotace: Tato práce se blíže zaměřuje na prozkoumání role sportovních týmů v týmových sportovních hrách na proces socializace jedince. V prostředí týmových sportovních her by mělo docházet k bohatším a různorodějším sociálním situacím, které souvisí se socializačním potenciálem (než u individuálních sportů). Cílem práce je prozkoumat roli sportovních týmů v týmových sportovních hrách v procesu socializace. Tomuto cíli je přizpůsobena i struktura práce. Nejprve dochází k představení odborných poznatků o vztahu mezi sportem, sportovním týmem, týmovými sportovními hrami, procesem socializace a pojmem hra. Následně je zpracována analýza těchto poznatků, která se věnuje sportovním týmům jako sociálním skupinám. Stěžejní význam má pak realizovaný výzkum, který představuje poznatky získané sběrem dat (o řešené problematice). V rámci zpracování práce byl realizován kvalitativní výzkum, od ledna 2015 u florbalových, basketbalových a volejbalových mládežnických družstev. V České republice sice nepatří zvolené týmové sportovní hry mezi ty, které jsou masově sledované (jako například fotbal nebo hokej), ale přesto má poměrně dobrou členskou základnu a je předmětem zájmu pasivních i aktivních sportovců. Přínosem práce je vyhledání souvislostí mezi sportovním týmem v týmových sportovních hrách, socializací a sportovní kulturou obecně.

Abstract: This thesis focuses on examining the role of sports teams in team sports games on the process of socialization of the individual. In a team sports environment, there should be richer and more diverse social situations that are related to socialization potential (than to individual sports). The aim of the thesis is to explore the role of sports teams in team sports games in the socialization process. This structure is also adapted to the structure. The first is the introduction of expert knowledge on the relationship between sport, the sports team, team sports games, the socialization process and the concept of play. Subsequently, an analysis of these findings is carried out, which deals with sports teams as social groups. The research, which represents the knowledge gained by the data collection (about solved problems), is of fundamental importance. Qualitative research was carried out within the framework of the work, as of January 2015 for floorball, basketball and volleyball youth cooperatives. In the Czech Republic, though, there are not selected team sports games among those who are mass-watched (such as football or hockey), but they still have a relatively good membership base and are the focus of passive and active athletes. The benefit of the thesis is to find out the connections between the sports team in team sports games, socialization and sports culture in general.

Klíčová slova: sport, sportovní hra, sportovní tým v týmových sportovních hrách, socializace, sportovní kultura, sociální skupina

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Oponent: doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc., prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 13:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz