Theses 

Reflexe televizní tvorby v Brněnském večerníku v posledním desetiletí socialistické éry (1979-1989) – Bc. Martina Tomášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Tomášková

Diplomová práce

Reflexe televizní tvorby v Brněnském večerníku v posledním desetiletí socialistické éry (1979-1989)

Reflection Television Production in the Brno Evening Paper in the Last Decade Socialist Era (1979-1989)

Anotace: Diplomová práce Reflexe televizní tvorby v Brněnském večerníku v posledním desetiletí socialistické éry (1979-1989) /podtitul Reflexe mimoškolní filmové výchovy na stránkách regionálního deníku/ se v první části zabývá deklarovanou podobou mimoškolní filmové estetické výchovy v deseti předrevolučních létech, druhá část je pak věnována reálné podobě jedné z forem mimoškolní filmové estetické výchovy – analýze působení informačních prostředků na konkrétním příkladu reflexe televizní tvorby na stránkách Brněnského večerníku vycházejícím ve zmiňovaném údobí. Popisu jednotlivých forem mimoškolní filmové estetické výchovy a analýze televizní tvorby v Brněnském večerníku předchází kapitoly zabývající se výjimečnou povahou filmu a působením filmu na děti a mládež, jež svými závěry dokazují nezbytnost existence filmové výchovy, která ve své ideální podobě nejen chrání děti před filmovým mýtem i negativním vlivem filmů na jejich vývoj, ale může být přínosem i pro společnost jako celek, neb pomáhá zvednout kulturní úroveň diváků a její důsledné uplatňovaná může v konečném důsledku vést až k vymýcení filmového braku. Reflexe mimoškolní filmové výchovy na stránkách Brněnského večerníku pak přináší nejen vhled do způsobu, jímž bylo nahlíženo na televizní médium v osmdesátých letech minulého století ve srovnání s jeho filmovou konkurencí v podobě biografů; ale zejména výjimečné odhalení unikátní podoby televizní výchovy sestávající z pravidelných rubrik věnovaných televiznímu médiu, ale i z občasně zařazovaných vzdělávacích seriálů, jež vzdělávaly čtenáře v otázkách televizní historie, televizního fungování i aktuálních problémů, s nimiž se televizní médium v osmdesátých letech potýkalo.

Abstract: The first part of the thesis Reflection television production in the Brno evening paper in the last decade socialist era (1979-1989) /subtitle Reflection after-school film education on a regional newspaper/ deals with the declared form of after-school film education in ten pre-revolutionary years, the second part is devoted to real form of one form of after-school film education - an analysis of the influence of resources on a specific example of reflection television production in the Brno evening paper based in the mentioned period. Description of individual forms of after-school film education and analysis of television production in the Brno evening paper preceding chapters dealing with the exceptional nature of the film and the action film on children and youth that their findings demonstrate the need for a film education, which in its ideal form not only protects children from the movie myth and the negative influence of films on their development, but it may be beneficial to society as a whole , because it helps raise the cultural level of the audience and its consistent application may ultimately lead to the eradication of movie trash. Reflections after-school film education in the Brno evening paper then provides not only an insight into the way it was seen on the television medium in the eighties of the last century compared to the film competition of cinemas, but particularly exceptional discovery unique form of television education consisting of regular sections devoted to television medium, but also occasionally as classified educational series to educate readers on issues of television history, television functioning and current problems with which the television medium in the eighties faced.

Klíčová slova: film, filmová estetická výchova, mimoškolní filmová výchova, Brněnský večerník, televizní výchova, televizní tvorba, analýza regionálního tisku, formy filmové výchovy, mezinárodní symposium pro děti a mládež v Gottwaldově, vliv filmu na děti a mládež, televizní reminiscence, kino versus televize, význam filmu, filmové kluby pro mládež, filmová amatérská hnutí, školní filmová představení, kulturní preference mládeže, Záběr, televize a děti, film aesthetic education, after-school film education, Brno evening newspaper, television education, television production, analysis of the regional press, molds film education, international symposium for children and youth in Gottwald, the influence of film on children and youth, reminiscence television, cinema versus television, significance of film, film clubs for youth, amateur film movement, school screenings, cultural preferences youth, television and children

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz