Theses 

Pojetí moci a interpretační možností v Machiavelliho díle Vladař – Sabrina DONOLATOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Sabrina DONOLATOVÁ

Bakalářská práce

Pojetí moci a interpretační možností v Machiavelliho díle Vladař

The Importance of Strength and Hermeneutics Meanings in Machiavelli Book The Prince

Anotace: Ve své bakalářské práci se chci zabývat pojmem moci v díle Vladař od Noccola Machiavelliho a jeho interpretačními možnostmi. Konkrétním záměrem mé práce je porovnat tento pojem v originálu a v českých překladech. Porovnáním originálu s překladem zjistím, jak často se tento pojem vyskytuje a jakým způsobem je do češtiny překládán. Nejprve shrnu názory a poznatky různých odborníků, především filosofů, na pojem moci. Potom se budu podrobněji zabývat společensko-historickým kontextem a životem Niccola Machiavelliho. Uvedu přehled jeho tvorby. Dále rozeberu genezi, strukturu a další vliv Machiavelliho díla Vladař. V praktické části charakterizuji dva překlady do češtiny. První bude překlad od Josefa Hajného, kde se zaměřím na překlad slova moc, případně sémanticky příbuzných slov v jednotlivých kapitolách. Pro přehlednost shrnu výskyt těchto slov v originále i překladu do tabulky. Druhým zkoumaným textem bude překlad od Adolfa Felixe. V tomto překladu se zaměřím na slova stát ?stato?, touha po moci ?appetito? a církev a její moc ?Chiesa?. Zjištěné výsledky zanesu do grafu a tabulek a pokusím se je interpretovat z hlediska svých jazykových znalostí a zkušeností s italským jazykem a kulturou.

Abstract: In this thesis I want to pursue the concept of power in the work The Prince by Machiavelli Noccol? and its interpretative possibilities. Specific intention of my work is to compare the concept of the original and the Czech translations. By comparing the original with the translation I found out how often is this word occurred in the text and how it is translated into Czech. First I summarize opinions and knowledge about notion of power of various experts, primarily philosophers. Then I will examine in detail the socio-historical context and life of Niccolo Machiavelli and I will present an overview of his work. Furthermore, I will discuss the genesis, structure and other influence of Machiavelli's book The Prince. In the practical part I characterize two translations into Czech. The first will be a translation by Josef Hajný, which will focus on the translation of the word power or semantically related words in each chapter. For clarity, I will summarize the occurrence of these words in the original and in translation in table. The second examined text is the translation of Adolf Felix. In this translation, I will focus on the words the state "stato" the desire for power "appetito" and the Church and its power "Chiesa". These findings entered into chart and tables, and try to interpret them in terms of my language skills and experience with the Italian language and culture.

Klíčová slova: Machiavelli, moc, vláda, stát, autorita, legitimita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
  • Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30048 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DONOLATOVÁ, Sabrina. Pojetí moci a interpretační možností v Machiavelliho díle Vladař. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:30, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz