Theses 

Hodnocení e-Word Of Mouth českých bank na Facebooku a webových komentářích – Petr Škola

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Petr Škola

Master's thesis

Hodnocení e-Word Of Mouth českých bank na Facebooku a webových komentářích

e-Word Of Mouth Evaluation of Czech banks on Facebook and web comments

Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou příspěvků z internetových diskuzí a z facebookových stránek, které se týkají bank a bankovních produktů. Tato analýza je zpracována kvůli potenciální hodnotě pro marketingové účely, ale i pro další uživatele mimo oblast marketingu. Hlavním cílem je návrh pravidelně podávaného přehledu metrik a charakteristik, které čtenáři poskytnou informace o aktuálních tématech, která se probírala na sledovaných datových zdrojích. V úvodu jsou popsány metody marketingového výzkumu s ohledem na možnost získávání datových podkladů z internetových diskuzí. Dále jsou zpracovány dílčí cíle. Základem je popis technik pro stahování dat ze jmenovaných zdrojů, což je popsáno konkrétněji na dvou vytipovaných webových stránkách a pěti facebookových profilech bank, které jsou zdrojem dat. Dalším dílčím cílem je vytvoření programů pro stahování těchto dat v Javě a jejich uložení v Elasticsearch. Tato data jsou obohacena o analýzu sentimentu příspěvků. Pro zpracování hlavního cíle jsou definovány metriky a charakteristiky, které se budou zobrazovat. Následně jsou data analyzována pomocí navržených vizualizací v aplikaci Kibana. Takto připravená data jsou interpretována a je navrhnuto zobrazení pro jejich distribuci, které je hlavním cílem této práce. Přínosem této práce je popis zpracování dat, která lze získat z internetových stránek a veřejných facebookových profilů s důrazem na jejich obsah, a možnosti jejich dalšího obohacení a zobrazení uživatelům.

Abstract: The diploma thesis analyzes internet discussions and Facebook sites that relate to banks and banking products. This analysis has been prepared for the potential value for marketing purposes, but also for other users outside the field of marketing. The main objective is to propose a regularly administered overview containing metrics and characteristics, which would provide information about the current status of the topics that were discussed at the monitored data sources. At first are described the methods of marketing research regarding to the possibility of obtaining data based from Internet discussions. Next are described the intermediate objectives. The base is description of downloading data from the mentioned sources. There have been identified two web pages and Facebook profiles of five banks, which are the data sources. Another objective is to create Java programs for downloading data and storing them in Elasticsearch. This data is enriched by sentiment analysis of users' comments. The main objective is based on defined metrics and characteristics that will be displayed. Subsequently, the data are analyzed using the proposed visualization in the application Kibana. The resulting data are interpreted, and there is designed a form of their distribution, which is the main objective of this work. The contribution of this work is the description of the processing of data that can be obtained from the website and public Facebook profiles with emphasis on their content, and their further enrichment and finally data visualization designed for wide range of audience.

Keywords: Kibana, internetové diskuze, Marketing, Elasticsearch, Facebook

Keywords: Internet discussion, Facebook, Marketing, Kibana, Elasticsearch

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2015
  • Supervisor: Ota Novotný
  • Reader: Ivan Jelínek

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45216


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:17, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz