Stanislava Mikovčáková

Diplomová práce

Korozní vlastnosti ocelí vystavených vlivu vodných prostředí v koksovně

Corrosion properties of steels exposed to water environments in coking plant.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá korozním napadením ocelí vystavených vlivu vodného prostředí z koksovny. Předmětem této práce je zjistit příčiny a stupeň korozního napadení ocelí v agresivním prostředí a výběr vhodných ocelí pro zvýšení životnosti potrubí koksovny. Teoretická část je věnována průmyslovým vodám koksovny, především organickým a anorganickým sloučeninám těchto vod. Pojednává o vlastnostech …více
Abstract:
This thesis deals with the corrosion degradation of steels exposed to water environments at coking plant. The purpose of this thesis is to determine the cause and degree of corrosion degradation of steels in aggressive environments and selection of suitable steels for increased durability of pipeline at coking plant. The theoretical part is devoted to industrial waters at coking plant, especially organic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Stanislav Lasek
  • Oponent: Marie Blahetová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Technické materiály