Theses 

Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím – Adam Fedorek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Adam Fedorek

Bachelor's thesis

Lidský faktor jako rizikový prvek výrobního podniku ohrožující ochranu a bezpečnost dat a informací před zneužitím

The human factor as risk element of manufacturing company endangering the protection and the security of data and information against abuse

Abstract: Bakalářská práce se zabývá lidským faktorem a jeho působením na ochranu dat a informací ve výrobním podniku. Úvodní část se zabývá obecnými právními předpisy vztažené k ochraně informací a rovněž jsou zmíněny nejdůležitější normy. V další části je rozebrán lidský faktor, jeho projevy a způsoby, kterými ohrožuje zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Následuje teoretická část zabezpečení informací a dat ve výrobním podniku. Závěr obsahuje doporučení pro minimalizaci lidského faktoru jako rizikového prvku ohrožujícího bezpečnost informací a dat ve výrobním podniku.

Keywords: Lidský faktor, zabezpečení informací, teoretický právní rámec, působení lidského faktoru, opatření k minimalizaci lidského faktoru

Language used: Czech

Thesis defence

  • Supervisor: Věra Holubová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 17:12, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz