Vendula Klimantová

Diplomová práce

Porovnání vlivu vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici aktivačního kalu

Comparison of the Effects of Selected Dishwashing Detergents on Respiration Inhibition of Activated Sludge
Anotace:
Tato diplomová práce posuzuje vliv vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici mikroorganismů obsažených v aktivačním kalu z čistíren odpadních vod. Měření proběhla na kalech ze dvou ostravských čistíren odpadních vod – ÚČOV Ostrava a ČOV Michálkovice. Obě tyto čistírny patří společnosti OVAK, a.s. K měření byl využíván přístroj Strathtox od společnosti Strathkelvin Instruments Ltd …více
Abstract:
This thesis solves the effects of selected dishwashing detergents on respiration inhibition of microorganisms in activated sludge from waste water treatment plants. Measurement was running on activated sludge from two Ostrava waste water treatment plants – on WWTP Ostrava and WWTP Michálkovice. The both of these WWTP belong to OVAK, a.s. Respiration inhibition was measured by means of Strathtox unit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2018
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Marek Kucbel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava