Theses 

Obchodní vztahy ČR a Ruska – Bc. Jiří Janeček

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Janeček

Master's thesis

Obchodní vztahy ČR a Ruska

Business relations Czech Republic and Russia

Abstract: Tato práce popisuje současný stav ekonomiky Ruska. Problematiku ruského zahraničního obchodu, současný vztah k EU a ostatním důležitým zahraničním organizacím. Dále změny ve vzájemném obchodě mezi Českou republikou a Ruskem, ovlivněné ekonomickou krizí na ruském trhu a sankcemi ze strany EU a USA. Srovnává dvě období, a to do přijetí sankčního opatření, a po nich, tedy do současnosti, pomocí analogické metody porovnávání. Poslední teoretická část práce má za cíl zdokumentovat problematiku vztahu a zkušeností českých subjektů s ruským trhem. Zvolený problém byl řešen pomocí studentského šetření, formou kvalitativního řízeného rozhovoru a dotazníku se zástupci firem působících v Rusku. Díky výsledkům této studentského šetření je možné sledovat jak se vzájemné Česko – ruské obchodní vztahy vyvíjejí do budoucna.

Abstract: This paper describes the current state of the economy of Russia. The issue of Russia's foreign trade, the current relationship with the EU and other important international organizations. Further changes in the mutual trade between Czech Republic and Russia, affected by the economic crisis in the Russian market and sanctions by the EU and the US. Compares two periods, namely the adoption of punitive measures, and after them, until now, using a method analogous comparisons. Recent theoretical part aims to document the issue of the relationship and experiences with Czech entities Russian market. Selected problem was solved by using student survey-driven form of qualitative interviews and questionnaires with representatives of companies operating in Russia. Thanks to the results of the student survey can be viewed as a mutual Czech - Russian trade relations are developing in the future.

Keywords: Česká republika, dotazníkové šetření, ekonomika, Evropská unie, HDP, investice, mezinárodní obchod, Ruská federace, sankce, vývoj.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 23/7/2019 13:28, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz