Mgr. Bc. Magda Sučková, Ph.D.

Doctoral thesis

Phonetic and Lexical Features of First Language Attrition: Research into the Speech of Anglophone Expatriates in the Czech Republic

Phonetic and Lexical Features of First Language Attrition: Research into the Speech of Anglophone Expatriates in the Czech Republic
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zabývá jevem pozvolného úbytku (uvadání) mateřského jazyka u rodilých mluvčích angličtiny žijících dlouhodobě v České Republice, konkrétněji změnami na rovině fonetické a rovině lexikální. Na rovině fonetické byly ověřovány hypotézy týkající se nástupu hlasivkového tónu u iniciálních ploziv, desonorizace znělých ploziv na konci slova a způsobu realizace dentálních frikativ …more
Abstract:
The present dissertation is concerned with first language attrition in native speakers of English residing in the Czech Republic, focusing on the changes in phonetic realization and lexical processing. The phonetic hypotheses investigated herein concerned changes in voice onset times in word-initial plosives, desonorization of word-final lenis plosives, and the manner of dental fricatives realization …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta