Karel Fojtík

Bakalářská práce

Software pro feedback při cvičení s rehabilitační pomůckou

Software for Feedback using Rehabilitation Device
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem softwaru pro cvičení s rehabilitační pomůckou vybavenou inerciálními senzory. Výstupem práce je software vytvořený ve vývojovém prostředí Unity. Software obsahuje hry, které umožňují rehabilitaci s vizuální zpětnou vazbou s ohledem na konkrétní potřeby daného pacienta. Jednotlivé kapitoly popisují samotný proces návrhu a realizace aplikace. Text práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with design and development of software used for exercise with a rehabilitation tool equipped with inertial sensors. The outcome of this work is software created by means of the game engine Unity. Software includes games enabling rehabilitation with visual feedback with regard to the handicap and particular needs of a given patient. Individual chapters describe the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Martin Černý
  • Oponent: Mariana Zádrapová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava