Luboš Gusnar

Bakalářská práce

Dluhová krize v Itálii a ve Španělsku

Debt Crisis in Italy and Spain
Anotace:
Cílem bakalářské práce je řešení dluhové krize v Itálii a ve Španělsku. První část bakalářské práce obecně popisuje dluhovou krizi v Evropě, dále je popsána historie Paktu stability a růstu a nakonec příčiny dluhové krize v Itálii a ve Španělsku. Praktická část ukazuje aktuální ekonomickou situaci v obou ekonomikách. Tato část ukazuje fiskální situaci, konsolidaci veřejných financí, veřejný dluh, stav …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the solution of the debt crisis in Italy and Spain. The first part of bachelor thesis generally describes the debt crisis in Europe, next is described the Stability and Growth Pact history and finally the causes of debt crisis in Italy and Spain. The practical part shows the actual economic situation of both economies. This part shows the fiscal situation, the consolidation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Natalie Uhrová
  • Oponent: Lenka Janíčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava