Luboš Gusnar

Bachelor's thesis

Dluhová krize v Itálii a ve Španělsku

Debt Crisis in Italy and Spain
Abstract:
Cílem bakalářské práce je řešení dluhové krize v Itálii a ve Španělsku. První část bakalářské práce obecně popisuje dluhovou krizi v Evropě, dále je popsána historie Paktu stability a růstu a nakonec příčiny dluhové krize v Itálii a ve Španělsku. Praktická část ukazuje aktuální ekonomickou situaci v obou ekonomikách. Tato část ukazuje fiskální situaci, konsolidaci veřejných financí, veřejný dluh, stav …more
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the solution of the debt crisis in Italy and Spain. The first part of bachelor thesis generally describes the debt crisis in Europe, next is described the Stability and Growth Pact history and finally the causes of debt crisis in Italy and Spain. The practical part shows the actual economic situation of both economies. This part shows the fiscal situation, the consolidation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: Natalie Uhrová
  • Reader: Lenka Janíčková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava