Theses 

Personální management ve veřejné správě – Bc. Veronika Koblasová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration

Bc. Veronika Koblasová

Master's thesis

Personální management ve veřejné správě

Human resource management in public administration

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou personálního managementu ve veřejné správě. Téma práce je aktuální a blízké všem zaměstnancům státní správy i samosprávy, mezi které již nyní patřím i já, jakožto referent Odboru veřejných zakázek na Středočeském kraji – Krajském úřadě. Personální management je „věčné“ téma, které se musí stále řešit, vylepšovat a zdokonalovat, protože lidské zdroje jsou nyní považovány za jeden z nejvýznamnějších kapitálů organizace. Práce je rozdělena na 2 části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje vysvětlení pojmů a inventarizace hlavních aktivit personalistiky a personálních činností od přijetí pracovníků až po ukončení pracovního poměru. Konkrétně se jedná o popis dílčích témat, jako je plánování, odměňování, vzdělávání pracovníků a další témata spojená s řízením lidských zdrojů. Praktická část obsahuje popis personalistiky na konkrétním úřadě, a to na Krajském úřadě Středočeského kraje (dále také KÚSK). Je zde také popsána strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů KÚSK. V práci je kladen cíl na vyhodnocení personálního řízení na KÚSK a na návrh na vylepšení, popř. upozornění na neefektivní personální řízení. V práci zmiňuji všechny vypsané možnosti motivace, odměňování a vzdělávání pracovníků a porovnávám je s praxí na KÚSK (dle možností). Zároveň bych ráda upozornila na možnosti, které zde nejsou využívány. Součástí praktické části je dotazník na téma spokojenosti úředníků.

Abstract: This thesis focuses on the personnel management in the public administration. This is a current topic and close to all employees in the state administration and territorial self-government, which I am now a member of - as an officer of Department of Public Procurement in Central Bohemian Region - Regional Authority. The personnel management is an "everlasting" theme, which has to be constantly discussed and improved, because human resources are now considered to be one of the most important types of capital of any organization. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains the explanation of terms and inventorying the main activities of personnel and personnel management, from hiring an employee to the termination of employment. Specifically, the description of partial topics related to human resources, as planning, remuneration, employees' training and others, follows. Practical part contains the description of human resources management in a particular authority - Regional Authority of the Central Bohemian Region (KUSK). It also describes the strategies of management and development of human resources of KUSK, the roles and responsibilities of HR officers and leading managers are described in this part. The aim of this thesis is to evaluate the personnel management at KUSK and to propose possible ways of development as well as to notify about the ineffective personnel procedures used at KUSK. All the different types of motivation, remuneration and training are described and compared with the practice at KUSK (where possible), with the highlighting of those which are not used. A questionnaire about officers' satisfaction is an attachment to this part of my thesis.

Keywords: Personální administrativa, personální management, řízení lidských zdrojů, personalistika, veřejná správa, popis pracovního místa, výběr pracovníků, vzdělávání, hodnocení, motivace, odměňování, HR, Personal administration, personnel management, Human Resource Management, Human Resources, public service, job description, personnel selection, education, evaluation, motivation, remuneration

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 18:49, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz