Michal Bernard

Bakalářská práce

Geotechnický monitoring stavebních jam

Geotechnical Monitoring of Foundation Excavation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou geotechnického monitoringu stavebních jam. V úvodu jsou popsané jednotlivé druhy stavebních jam a jejich stabilizace. Další část práce je věnována metodám geotechnického monitoringu stavebních jam. Je zde popsána neobvyklá metoda zabudovaných inklinometrů v ostění jámy, respektive v ose piloty. Součástí práce je ilustrace geotechnického monitoringu na reálné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with problematics of geotechnical monitoring of foundation excavation. In the introduction are described individual kinds of construction pits and its stabilization. Other part this thesis is dedicated to methods of geotechnical monitoring of foundation excavation. Here is described unusual method of built-in inclinometers in lining of construction pits. A part of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Hrubešová
  • Oponent: Karel Vojtasík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava