Theses 

Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ – Bc. Aneta Konečná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Bc. Aneta Konečná

Diplomová práce

Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ

Lifestyle and value orientation from the point of view of upper primary school pupils

Anotace: Moje diplomová práce s názvem Životní styl a hodnotová orientace z pohledu žáků 2. stupně ZŠ je zaměřena na životní styl a hodnoty, které mladí lidé upřednostňují. Ráda bych objasnila, co děti obvykle dělají ve svém volném čase, zda mají nějaké koníčky, dávají přednost aktivnímu nebo pasivnímu způsobu života. Tato práce se člení do dvou částí. První část je teoretická a nachází se v ní informace o životním stylu, hodnotách a volném čase žáků. Práce se rovněž zaměřuje na vztahy mezi dětmi a jejich rodiči, a také mezi dětmi a jejich vrstevníky. Praktická část zahrnuje výzkum, který přináší informace o názorech žáků. Každý dotazník se skládá z otevřených, polootevřených a uzavřených otázek. Soustředí se na aspekty životního stylu, záliby, zdraví i hodnotovou orientaci žáků. Cíl práce spočívá v poznání, jaké hodnoty považují děti v dnešní době za významné a jak se staví ke zdravém životním stylu.

Abstract: My Master´s thesis called Lifestyle and value orientation of the upper primary school pupils point of view is focused on lifestyle and values which young people prefer. I would like to reveal, what children usually do in their free time, if they have any hobbies, if they prefer active or passive life. This thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and there are some information about pupils‘ lifestyle, values and their free time. The thesis is also focused on relationships between children and their parents and also between children and their peers. The practical part includes research which brings some information about pupils‘ opinion. Each questionnaire is composed of open, semiopen and closed questions and is focused on aspects of lifestyle, hobbies, health of pupils and their value orientation. The aim of the thesis is to show which values are more important for children nowadays and also what they know about healthy lifestyle.

Klíčová slova: Životní styl, výživa, sociální patologie, volný čas, hodnoty, hodnotová orientace, lifestyle, nutrition, social pathology, free time, value, value orientation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz