Zdeněk Svoboda

Diplomová práce

Bonitní a bankrotní modely vybraných těžebních společností

Bonita and Bankruptcy Models in Selected Mining Enterprises
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjištěním finančního zdraví těžebních podniků zabývajících se těžbou a zpracováním hnědého uhlí na území ČR, na základě aplikování vybraných bonitních a bankrotních modelů. K ověření stanovené hypotézy jsou aplikovány matematicko-statistické metody. Diplomová práce je rozdělena na tři hlavní části: První část diplomové práce vychází z teoretických základů a literárních rešerší …více
Abstract:
This thesis studies the financial soundness of mining companies dealing with mining and processing of lignite in the Czech Republic. The basic element is application of selected financial soundness models and bankruptcy models. The methods of mathematical statistics are used to verify the hypothesis. The thesis is structured into three main parts: The first part grounds on theory and bibliographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Michal Vaněk
  • Oponent: Petr Bora

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava