František Urbaník

Disertační práce

Ekologizace tepelného hospodářství černouhelného dolu v podmínkách Polské republiky.

Ekologization of Heat Management of a Hard Coal Mine in the Conditions of the Republic of Poland.
Anotace:
Dizertační práce je praktickým pokusem o stanovení možných postupů pro zajištění efektivního a zároveň ekologického řešení široké problematiky zásobování teplem průmyslového podniku, v daném případě černouhelného dolu, podléhajícímu hornímu zákonu a dalším zákonům Polské republiky. Problematika efektivní a ekologické výroby tepla v průmyslovém podniku z technologicky a investičně dostupných tepelných …více
Abstract:
This dissertation is a practical attempt to establish possible procedures for ensuring simultaneously an effective and an ecological solution to the complex question of heat supply for an industrial concern, in this specific case a hard coal mine which is subject to the Mining Act and further laws of the Republic of Poland. The question of effective and ecological heat production in an industrial concern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: Vojtech Dirner
  • Oponent: Nagib Daneshjo, Dušan Šebo, Milan Majerník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu