Ondřej Kroupa

Master's thesis

Detekce obsazenosti parkoviště ze stereo obrazů pomocí metody grafových řezů

Parking Lot Occupancy Detection from Multiple Images via Graph Cuts
Abstract:
Cílem práce je prostudování a vyzkoušení možností využití metody grafových řezů pro detekci obsazenosti parkoviště ze stereo snímků a vytvoření aplikace využívající tuto metodu. Grafové řezy jsou zde využívány k minimalizaci funkce energie stereo matchingu. Jsou zde popsány algoritmy řešící grafové řezy a kroky, které jsou potřeba k dosažení cíle. Součástí práce je také popis potřebného předzpracování …more
Abstract:
The aim of this work is to study and to try possibilities of using Graph Cuts for detection of Parking Lot Occupancy from Multiple Images and creating an application using this method. Gaph Cuts are used to minimize energy function from stereo matching. There are described algorithms solving the graph cuts and the steps that are needed to achieve the goal in this work. The work also describes the necessary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: Michael Holuša
  • Reader: Tomáš Fabián

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava