Tomáš Žůrek

Bachelor's thesis

Art kina, filmové kluby a problematika jednosálových kin

Art cinema houses, art film clubs and situation of cinemas with one screen

Abstract:
Cílem mé práce je popsat současný stav artových kin a filmových klubů v České republice. Tradice těchto institucí trvá na našem území od konce padesátých let. V dnešní době v této oblasti probíhá řada změn, které se snažím analyzovat. V první části vymezuji pojmy, které jsou pro práci stěžejní. Dále si všímám aktivit klubů a art kin do roku 1993, kdy vznikla Asociace českých filmových klubů …more
Abstract:
The objective of my work is to describe contemporary situation of art cinema houses and art film clubs in the Czech Republic. Tradition of these institutions in our country is dated back to the end of the fifties of the twentieth century. At present this area is going through some changes that I try to analyze. In the first part I define the terms which are key for my work. Further I pay attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2009
  • Supervisor: Čestmír Kopecký
  • Reader: Jan Šuster

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a); e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof; e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bachelor programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.