Theses 

Cenové strategie firmy v konkurenčním prostředí – Ing. Jiří Pacák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Ing. Jiří Pacák

Bakalářská práce

Cenové strategie firmy v konkurenčním prostředí

Price strategies of the company in the competitive environment

Anotace: Bakalářská práce na téma „Cenové strategie firmy v konkurenčním prostředí“ se v teoretické části zabývá definicí sloţek a vlastností konkurenčního prostředí a cenových strategií. V praktické části analyzuje a vyhodnocuje vlivy konkurenčního prostředí na chod celého podniku. Porovnává úspěšnost cenových strategií společnosti v návaznosti na kvalitu produktu. Vyhodnocuje správnost a efektivnost stanovených cenových nástrojů, cenových strategií, cenových politik, schopnost firmy inovovat portfolio produktů a zvyšovat svůj trţní podíl. Analýza proběhla na základě průzkumu trhu a dat poskytnutých společností, ve které jsem externě zaměstnán. Pro potřeby této práce bude pouţit fiktivní název společnosti SaunaStar spol. s r.o. Veškeré ukazatele se vztahují na období leden 2010 aţ prosinec 2010.

Abstract: Bachelor thesis on the topic "Pricing strategies in a competitive business environment" in the theoretical part deals with the definition and components of a competitive environment and pricing strategies. The practical part analyzes and evaluates the effects of competition on the operation of the entire enterprise. Compares the success of pricing strategies in response to product quality. Evaluate the accuracy and efficiency of pricing tools provided, pricing strategies, pricing policies, the company's ability to innovate product portfolio and increase its market share. The analysis was based on market research and data supplied by the company where I worked externally. For the purposes of this study will be used a fictitious company name SaunaStar Ltd. All indicators relate to the period January 2010 to December 2010.

Klíčová slova: Mikroprostředí, blízké prostředí, makroprostředí, cena, cenové strategie, situační analýza, konkurenční prostředí. Microenvironment, the near environment, macroenviroment, price, pricing strategies, situational analysis, competitive environment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Kubricht, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz