Jan Bilík

Bakalářská práce

Návrh křižovatky silnice I/55 (Velehradská tř.) a budoucí spojky silnic I/55 a II/497 v Uherském Hradišti

The Design of the Intersection of road I/55 (Velehradska tr.) and the Future Connection of Roads I/55 and II/497 in Uherske Hradiste
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh nové křižovatky silnice I/55 (Velehradská třída) a budoucí spojky silnic I/55 a II/497 u autobusového nádraží v Uherském Hradišti v rozsahu studie. Práce je pro přehlednost rozdělena do několika částí. První část se zabývá analýzou současného stavu. Následuje část zaměřená na dopravně inženýrský průzkum. Ve třetí části práce jsou rozebrány dva návrhy možných variant …více
Abstract:
The subject of the presented Bachelor´s thesis is to design the new intersection of the road I/55 (Velehradská třída/street) and future junction of streets I/55 and II/497 near the bus station in the city of Uherské Hradiště in the extent of the study. The first part analyzes current status. Next part describes the traffic-engineering reseach. The third part of the work consist of two designs of possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Václav Škvain

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava