Jitka Habáňová

Diplomová práce

Studium tepelných kapacit ocelí metodou DSC

Study of heat capacities of steels with use of DSC method
Anotace:
Metoda DSC (Diferenční skenovací kalorimetrie) je jednou z metod termické analýzy, která je vhodná pro studium termodynamických vlastností kovových systémů. V rámci této diplomové práce byly studovány tepelné kapacity dvou reálných jakostí ocelí v pevné fázi za přesně definovaných podmínek řízeného ohřevu. V teoretické části jsou podrobně popsány metody termické analýzy a kalorimetrie. Dále jsou zde …více
Abstract:
DSC method (Differential Scanning Calorimetry) is one of the thermal analysis methods which is suitable for studying the thermodynamic properties of metallic systems. In this thesis the heat capacities of two real steels grades in the solid phase under strictly defined conditions for controlled heating were studied. Thermal analysis and calorimetric methods are described in detail in the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Simona Zlá
  • Oponent: Karel Gryc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava