Miroslav Kux

Bakalářská práce

Projekt zavedení informačního systému v prostředí Microsoft Project 2010.

bude doplněno
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice zavedení nového informačního systému do malé/střední společnosti. Seznamuje s teorií z oblasti implementace informačních systémů a projektového řízení. Hlavním obsahem práce je vytvoření projektu zavedení informačního systému v prostředí aplikace Microsoft Project 2010 a následné vyhodnocení možností sledování, analýz a reportů z projektu.
Abstract:
The thesis deals with the problems of introducing a new information system to small / medium-sized companies. It introduces the theory of the implementation of information systems and project management. The main content of thesis is to create a project to implement an information system in the Microsoft Project 2010 and the subsequent evaluation of the possibility of monitoring, analysis and reporting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Dagmar Létavková
  • Oponent: Ivo Špička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management