Miroslav Kux

Bachelor's thesis

Projekt zavedení informačního systému v prostředí Microsoft Project 2010.

bude doplněno
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice zavedení nového informačního systému do malé/střední společnosti. Seznamuje s teorií z oblasti implementace informačních systémů a projektového řízení. Hlavním obsahem práce je vytvoření projektu zavedení informačního systému v prostředí aplikace Microsoft Project 2010 a následné vyhodnocení možností sledování, analýz a reportů z projektu.
Abstract:
The thesis deals with the problems of introducing a new information system to small / medium-sized companies. It introduces the theory of the implementation of information systems and project management. The main content of thesis is to create a project to implement an information system in the Microsoft Project 2010 and the subsequent evaluation of the possibility of monitoring, analysis and reporting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Dagmar Létavková
  • Reader: Ivo Špička

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management