Veronika Kadubcová

Bakalářská práce

Energetická politika Ruska a její přílišná závislost na exportu energetických výstupů

Energy Policy of Russia and its Excessive Dependence on Export of Energy Output
Anotace:
Cílem předkládané práce je objasnit roli palivo-energetického komplexu potažmo energetické politiky v rámci ruské ekonomiky a následně objasnit do jaké míry ovlivňuje vývoz energetických surovin obchodní bilanci Ruské federace Jako metody pro dosažení stanoveného cíle byla zvolena metoda popisu, komparace a jednoduché lineární regrese. První kapitola shrnuje základní charakteristiky energetické politiky …více
Abstract:
The aim of this thesis is to clarify the role of fuel-energy complex, mainly the energy policy in the Russian economy and then to clarify the extent to which exports of energy resources affects the balance of trade of the Russian Federation. The method of description, comparison and simple linear regression were chosen for achievement of objectives. The first chapter summarizes the basic characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Monika Mrlinová
  • Oponent: Veronika Baranová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava