Tomáš Hrnčiar

Diplomová práce

Geotechnické problémy výstavby na poddolovaném území ohroženém výstupy metanu

Geotechnical Problems of Constructions on the Undermined Areas Threaten by Methane Emissions
Anotace:
HRNČIAR, Tomáš. Geotechnické problémy výstavby na poddolovaném území ohroženém výstupy metanu: Diplomová práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2016, 92 s. Vedoucí práce doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Diplomová práce se zabývá problematikou založení staveb na poddolovaném území ohroženém výstupy metanu. Zájmové území se nachází …více
Abstract:
HRNČIAR, Tomáš. Geotechnical Problems of Construction on the Undermined Area Threaten by Methane Emissions: Thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Geotechnics and Underground Engineering. 2016, 92 p. Leader the work is doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc The diploma thesis is focused on the problem of buildings foundation on undermined area threaten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Naďa Rapantová
  • Oponent: Věra Glisníková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava