Bc. Miroslav Zajíc

Bakalářská práce

Posuzování vlivu léčiv v prostředí na fyziologické procesy řas

The effect assesment of pharmaceutics in environment on physiological processes of algae
Anotace:
Neustále se zvyšující spotřeba léčiv vede také ke zvyšování jejich koncentrace v prostředí a to především ve vodních zdrojích. Léčiva tak ovlivňují i necílové organismy hlavně pak rostliny a řasy. Jakožto pseudoperzistentní polutanty, nejsou léčiva dostatečně odstraňována a transformována a tak je jejich výskyt v prostředí permanentní. Čistírny odpadních vod nejsou dokonale uzpůsobeny k jejich odstranění …více
Abstract:
The constantly increasing consumption of drugs also leads to an increase in their concentration in the environment and especially in water sources. They also affects non-target organisms, including plants and algae. As pseudo-persistent pollutants, the drugs are not sufficiently removed and transformed, so their presence in the environment is permanent. Waste water treatment are not perfectly suited …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Peter Váczi, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie