Zbyněk Novák

Bachelor's thesis

Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze

Neural networks for automatic logo detection
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou hlubokého učení a neuronových sítí v rámci detekce log v obraze. Cílem je vytvoření rešerše v oblasti aplikace neuronových sítí pro detekci objektů a log v obraze a otestování vybraných modelů pro detekci log v obraze na vybraných testovacích databázích. V rešeršní části je vysvětlen pojem hluboké učení a uvedeny příklady jeho konkrétního využití v praxi v rámci detekce …more
Abstract:
This thesis deals with the topic of deep learning and neural networks. The aim is to do research in the field of application of neural networks for object and logo detection and to test the chosen models for logo detection on chosen databases. In the research part, the concept of deep learning is explained and examples of its practical use in object detection are given. Neural networks are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Paleček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novák, Zbyněk. Neuronové sítě pro automatickou detekci log v obraze. Liberec, 2019. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology