Mária Kubinová

Master's thesis

Lee Miller surealizmus, telo, zobrazenie smrti

Lee Miller. Surrealism, Body, Death Representation.

Anotácia:
V mojej práci sa zaoberám tvorbou Lee Miller, najmä prác venujúcim sa zobrazeniu smrti so surealistickými prvkami a dôrazom na telo. Cez metodiku 'Čítania obrazu' anlyzujem fotografiu Mŕtveho SS dozorcu v kanáli a Zasamovraždenej dcéry starostu Lipska.
Abstract:
In my thesis I look at the work of Lee Miller, with focus on her representation of death on the background of Surrealist influences with the attention on the bodily. Through the methodology of 'Reading Images' I analyse the photo of Dead SS Guard in Canal and Burgomaster of Leipzig's Daughter Suicided.
 

Kľúčové slová

Miller Lee 1907-1977

Kľúčové slová

americká fotografie

Kľúčové slová

fotografky
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedúci: Robert SILVERIO
  • Oponent: Helena MUSILOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Master programme / odbor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie

Práce na příbuzné téma