Theses 

Spolupráce učitelů a rodičů na II. stupni vybrané základní školy a waldorfské základní školy – Bc. Hana Hanzlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy

Bc. Hana Hanzlíková

Bakalářská práce

Spolupráce učitelů a rodičů na II. stupni vybrané základní školy a waldorfské základní školy

Teachers-family cooperation at the second stage of chosen elementary school and Waldorf elementary school

Anotace: Bakalářská práce „Spolupráce učitelů a rodičů na II. stupni vybrané základní školy a waldorfské základní školy“ se zabývá součinností mezi učiteli a rodiči žáků na dvou základních školách, přičemž jedna představuje klasický a druhá alternativní proud vzdělávání. Ve své práci se věnuji nejprve vymezení pojmů klasická a alternativní škola. Vymezuji jejich základní rysy i odlišnosti. Dále se krátce zaměřuji na rodinu, zejména její funkce, typy, vlivy na dítě či práva a povinnosti rodičů v rámci vztahů ke škole. Následuje stručný přehled vývoje vztahů školy a rodiny, modely těchto vztahů a role rodičů ve vztahu ke škole a učiteli. Teoretická část práce je završena výčtem a popisem způsobů spolupráce a aktivit rodičů i školy. Připojeny jsou také způsoby komunikace mezi nimi. Právě spolupráce těchto dvou subjektů je podstatou empirické části práce. Zde se zaměřuji na konkrétní, praktikované způsoby spolupráce učitelů s rodiči žáků druhého stupně. Šetření se týká dvou základních škol. První škola reprezentuje klasickou základní školu, druhá waldorfskou základní školu. Záměrem práce není porovnání jednání těchto dvou typů škol, nýbrž zmapování způsobů, jakými spolupracují s rodiči svých žáků a snaží se podporovat pozitivní vztahy. Informace jsem získala z rozhovorů se třemi učiteli a osobou z vedení na obou daných školách a také z dokumentů těchto institucí. Data jsem analyzovala v rámci kvalitativní metodologie a interpretovala výzkumná zjištění.

Abstract: The bachelor thesis „Teachers-family cooperation at the second stage of chosen elementary school and Waldorf elementary school“ focuses on coordination between teachers and parents of pupils in two types of elementary school, where the first one presents the „classical“ educational attitude and the second one, the „alternative“ one, respectively. In my thesis, I determine the concepts of „classical“ and „alternative“ school, first. I try to define their main features and differences. Then, I focus on family, in brief, especially on its functions, types, influences on a child or rights and duties of parents regarding the relations with the school. A short overview of evolution in relations between the school and the family, of models of such relations and of the role of the parents regarding to school and teachers follows. The theoretical part of the thesis is completed by the account and the description of the wthe data are ays of cooperation and activities of teachers and the school. The ways of communication between the two subject is added as well. The cooperation of the two ones is, in fact, fundamental for the empirical part of the thesis. I focus here on particular, practised ways of cooperation of teachers with parents of secindary pupils. The research is connected with two elementary schools. The first one stands for the „classical“ elementary school, the second one for the Waldorf school. The purpose of this thesis is not to compare these two types of school but to focus the ways how the schools cooperate with their pupils‘ parents and how it supports positive relationship. The informations were got from the discussion with three teachers and with one school leader from both of the school, and from the documents of these institution. The data are analysed in the framework of qualitative methodology and interpreted research findings.

Klíčová slova: alternativní škola, klasická škola, komunikace, rodina, spolupráce, učitel, vztah, waldorfská škola

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:24, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz