Michal Hrubý

Bakalářská práce

Řešení vytápění rodinného domu v Čeladné

Heating Solution in the Family House in Čeladná
Anotace:
Hrubý, Michal. Řešení vytápění rodinného domu v Čeladné. Ostrava, 2020. Bakalárska práca, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Bakalárska práca rieši vykurovanie rodinného domu v Čeladné pomocou kondenzačnej techniky a variantné riešenie tepelného čerpadla vzduch – voda a porovnať ich z ekonomickej stránky. Bakalárska práca sa delí na dve riešenia. Prvá …více
Abstract:
Hrubý, Michal. Heating of a family house in Čeladná. Ostrava, 2020. Bachelor thesis, VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. The bachelor thesis solves heating of a family house in Čeladná by means of condensation technology and solution of heat pump type air - water and compares them from the economic point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Petra Tymová
  • Oponent: Ivo Galík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava