Theses 

Pojetí rodiny u dětí a dospívajících: prekoncepty rodiny, matky a otce vzhledem k věku, pohlaví a etnické příslušnosti – PhDr. Kateřina HOMOLOVÁ, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

PhDr. Kateřina HOMOLOVÁ, Ph.D.

Diplomová práce

Pojetí rodiny u dětí a dospívajících: prekoncepty rodiny, matky a otce vzhledem k věku, pohlaví a etnické příslušnosti

Children's and adolescent concept of family: preconceptions of family, mother and father according to age, gender and ethnicity

Anotace: Magisterská diplomová práce je zaměřena na poznání způsobu, jakým předškolní a mladší školní děti a pubescentní dospívající konceptualizují své nejbližší sociální okolí rodinu, matku a otce, na poznání obsahu a formálních aspektů těchto jejich prekonceptů. Teoretický rámec práce určují klíčové pojmy z oblasti vývojové, kognitivní a interkulturní psychologie i psychologie genderu a také přehled o stavu a nejdůležitějších výsledcích dosavadního zkoumání této problematiky. Empirickou část práce tvoří kvalitativní studie pojetí rodiny, matky a otce u dětí a dospívajících vzhledem k jejich věku, pohlavní a etnické příslušnosti. Tvorba dat byla realizována metodou individuálního polostrukturovaného interview a sběrem produktů duševní činnosti, jejich analýza byla provedena metodou otevřeného kódování a následnou kategorizací in vivo kódů. Zkoumaný soubor dětí ve věku 5 6, 9 10 a 13 14 let byl vybrán nenáhodně. Výsledky jsou interpretovány dle základních kritérií, která děti a dospívající uplatňují při vymezování pojmů rodina, matka a otec, a to vzhledem k věku, pohlaví a etnické příslušnosti. Výzkumné závěry jsou komparovány a diskutovány s dříve publikovanými výzkumy a následně jsou vztaženy k hlavním výzkumným otázkám.

Abstract: The diploma thesis is focused on understanding both the way preschool and younger school children and pubescent teens conceptualize their immediate social environment (family, mother and father) and the contents and formal aspects of these preconceptions. The theoretical framework of the thesis identify the key concepts from developmental psychology, cognitive psychology, and intercultural psychology and psychology of gender, as well as an overview of the state and the main results of the previous exploration of this issue. The empirical part of the tesis consists of a qualitative study of the concept of family, mother and father in children and adolescents according to age, gender and ethnicity. The data creation was carried out by individual semistructured interviews and by collecting the products of mental activity, for data analysis we used the open coding and subsequent categorization of in vivo codes. The sample of children aged 5-6, 9-10 and 13-14 years was selected non-randomized. The results are interpreted according to the basic criteria that children and adolescents use in defining the concepts of family, mother and father, according to their age, gender and ethnicity. Research findings are compared and discussed with previously published studies and subsequently they are related to the main research questions.

Klíčová slova: prekoncepty, rodina, matka, otec, předškolní děti, mladší školní děti, pubescentní dospívající, věk, pohlaví, etnická příslušnost, kvalitativní výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

HOMOLOVÁ, Kateřina. Pojetí rodiny u dětí a dospívajících: prekoncepty rodiny, matky a otce vzhledem k věku, pohlaví a etnické příslušnosti. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:38, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz