Michaela Mužíková

Diplomová práce

Možnosti využití důlních děl jako přečerpávací elektrárny

The Possibility of Using Mine Works as a Pump Storage Power Plants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou možnosti využití důlních děl jako přečerpávací vodní elektrárny. Předložená práce začíná charakteristikou vodní energie a následně principem přečerpávací vodní elektrárny. V diplomové práci jsou zmíněny i nejstarší přečerpávací vodní elektrárny, přehled přečerpávacích vodních elektráren ve světě i v České republice. Další kapitoly této práce se zaměřují na základní …více
Abstract:
This thesis deals with the possibilities of utilization of workings such as pumped storage plant. Submitted work begins with the characteristics of hydroelectric power and consequently the principle of pumped storage. The thesis also mentioned the oldest hydroelectric power plants, outline pumped storage power plants in the world and in the Czech Republic. Further chapters focus on basic technical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Oldřich Vlach
  • Oponent: Martin Vykrent

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava