Ondřej Závodný

Bachelor's thesis

Návrh úprav přechodů pro chodce na ulici Rožnovská ve Frenštáte pod Radhoštěm za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu

Modifications of Pedestrian Crossing on Rožnovská-Street in Frenštát pod Radhoštěm in Order to Increase of Safety of Road Traffic Participants Proposal
Abstract:
ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCEZÁVODNÝ, O. Návrh úprav přechodů pro chodce na ulici Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 54 s.Vedoucí práce: Olivková, I.Bakalářská práce se zabývá návrhem úprav přechodů pro chodce na ulici Rožnovská ve Frenštátě pod Radhoštěm za účelem …more
Abstract:
ANNOTATION OF BACHELOR THESISZÁVODNÝ, O. Modifications of Pedestrian Crossing on Rožnovská-Street in Frenštát pod Radhoštěm in Order to Increase of Safety of Road Traffic Participants Propsal. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2010, 54 p. Thesis head: Olivková, I.This bachelor thesis is dealing with Modifications of Pedestrian Crossing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Ivana Olivková
  • Reader: Dušan Teichmann

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bachelor programme / field:
Strojírenství / Dopravní technika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.