Roman Musialek

Diplomová práce

Sledování pohybů objektů v sekvencích získaných kamerou

Object tracking in videosequences captured by a camera
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje vývoj systému na detekování pohybu. Systém na vstupu pracuje se snímky, které mu budou dodány z kamery. Na těchto snímcích je postupně pro-vedena detekce rohů, korespondence mezi body a shlukování. Výsledkem je pak určení pohybu objektů ve snímcích. V práci je proveden i teoretický základ ke všem použitým pro-blematikám. Systém byl otestován na různých vstupních datech …více
Abstract:
This diploma thesis describes the development of a system for motion detection. The system works with images, that are obtained from a camera and used as an input data. Corner detec-tion, correspondence between points, and clustering are subsequently performed on these images. As a result, motion of the objects in the images is determined. Theoretical background of all the considered issues is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eduard Sojka
  • Oponent: Martin Krolikowski

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika